MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
09.00 - 10.00 Multi Level09.15 - 10.30
Skjei
Level 109.15 - 10.30
Skjei
Multi Level09.15 - 10.30
Skjei
Level 109.15 - 10.30
Skjei
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Gentle Yoga11.00 - 12.15
Skjei
Personal Yoga11.00 - 12.15
Skjei
Personal Yoga11.00 - 12.15
Skjei
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Peer teaching
Contact Skjei
15.00 - 17.00
Skjei
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Ropes (Kurunta)17.30 - 18.45
Skjei
Pilates/Yoga17.45 - 19.00
Andrew
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Pilates/Yoga+19.15 - 20.30
Andrew
Level 219.15 - 20.30
Skjei
Yin Yoga19.30 - 20.45
Hazel
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
09.00 - 10.00 Level 109.15 - 10.30
Skjei
Level 109.15 - 10.30
Skjei
10.00 - 11.00
Click on the class name to get additional info

Wednesday

Saturday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
09.00 - 10.00 Multi Level09.15 - 10.30
Skjei
Multi Level09.15 - 10.30
Skjei
10.00 - 11.00
Click on the class name to get additional info

Monday

Friday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
19.00 - 20.00 Yin Yoga19.30 - 20.45
Hazel
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Thursday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
19.00 - 20.00 Pilates/Yoga+19.15 - 20.30
Andrew
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Monday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
11.00 - 12.00 Personal Yoga11.00 - 12.15
Skjei
Personal Yoga11.00 - 12.15
Skjei
12.00 - 13.00
Click on the class name to get additional info

Wednesday

Friday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
19.00 - 20.00 Level 219.15 - 20.30
Skjei
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Tuesday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
17.00 - 18.00 Pilates/Yoga17.45 - 19.00
Andrew
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Thursday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
11.00 - 12.00 Gentle Yoga11.00 - 12.15
Skjei
12.00 - 13.00
Click on the class name to get additional info

Monday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
17.00 - 18.00 Ropes (Kurunta)17.30 - 18.45
Skjei
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Wednesday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
15.00 - 16.00 Peer teaching
Contact Skjei
15.00 - 17.00
Skjei
16.00 - 17.00
Click on the class name to get additional info

Friday